Przejdź do menu Przejdź do treści

Kandydat

W Instytucie prowadzone są studia pierwszego stopnia (licencjackie) z zakresu pracy socjalnej na specjalnościach: asystent rodziny oraz organizator pomocy instytucjonalnej, a także studia drugiego stopnia (magisterskie) na specjalnościach: organizator usług społecznych, praca socjalna z osobą starszą i niepełnosprawną, praca socjalna z dzieckiem i rodziną wieloproblemową oraz koordynator pomocy postpenitencjarnej.
W ofercie edukacyjnej znajdują się również studia licencjackie na kierunku Zarządzanie w służbach społecznych ze specjalnościami asystentura medyczna oraz ubezpieczenia społeczne oraz Zarządzanie kryzysowe.
Instytut prowadzi również, na mocy Zgód Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej (2 semestry) oraz Specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny (2 semestry; specjalności: praca socjalna ze społecznością lokalną, praca socjalna z osobami starszymi, praca socjalna z osobami uzależnionymi).

Dodatkową formą edukacji są studia podyplomowe odpowiadające na zapotrzebowanie płynące z rynku pracy oraz jednostek z obszaru spraw społecznych.

Studia licencjackie (I stopnia)

Studia magisterskie (II stopnia)

Specjalizacje

Studia podyplomowe

Jesteś ciekaw jak wygląda studiowanie w Instytucie Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego? Zapraszamy na social media Instytutu, kół naukowych, wydawnictw i organizowanych inicjatyw

Zobacz co słychać w Instytucie

u członków Kół Naukowych

oraz u studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Archiwa