Przejdź do treści

Konferencje i seminaria

Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa:

Uczenie się przez całe życie. Wyzwania dla edukacji pozaformalnej i nieformalnej

5-6.06.2023 r.

 • Perspektywy edukacji pozaformalnej.
 • Nowe obszary edukacji nieformalnej.
 • Kompetencje przyszłości.
 • Wyzwania współczesnego rynku pracy.
 • Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa:

Praca socjalna i polityka społeczna w obszarach miejskich i wiejskich

5-6.06.2023 r.

 • społeczne, polityczne, ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania życia na wsi i w mieście;
 • edukacyjne wyzwania w poszczególnych grupach i kategoriach życia społecznego;
 • diagnozowanie i monitorowanie potrzeb i problemów społecznych na wsi i w mieście;
 • rola usług społecznych w obszarze: promocji i ochrony zdrowia, wspierania rodziny,
 • polityki prorodzinnej, pieczy zastępczej, pomocy społecznej;
 • specyfika pracy socjalnej realizowanej w społeczności miejskiej i wielskiej wobec różnych
 • obszarów pomocy: niepełnosprawność, seniorzy i osoby starsze, kryzysy egzystencjalne,
 • problemy opiekuńczo-wychowawcze, uzależnienia, bezdomność, przemoc itd.;
 • praca socjalna jako obszar bezpieczeństwa socjalnego;
 • działalność organizacji pozarządowych i ekonomii społecznej w środowiskach miejskich i wiejskich;
 • realizacja programów resortu MRiPS na wsi i w mieście;
 • praca ze społecznością lokalną na wsi i w mieście;
 • polityka społeczna w kontekście ochrony środowiska

Archiwum konferencji

Archiwa