Przejdź do treści

Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Zgodnie z decyzją MRiPS Instytut Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego UP w Krakowie uzyskał zgodę na prowadzenie szkoleń w trzech specjalizacjach:

Specjalności:

1.     Praca socjalna ze społecznością lokalną

2.     Praca socjalna z osobami starszymi

3.     Praca socjalna z osobami uzależnionymi

Zgoda Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej DPS-VI.5123.4.3.2021.MJ.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników socjalnych.

Adresaci szkolenia:

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny warunkiem uzyskania przez pracownika socjalnego II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny jest:

1) posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

2) posiadanie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;

3) posiadanie co najmniej 5-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego;

4) ukończenie szkolenia z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;

5) zdanie egzaminu przed Komisją.

 1. Wymóg posiadania specjalizacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy osób, które ukończyły:

1) studia wyższe na kierunku praca socjalna lub

2) studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub

3) studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub

4) studia wyższe na jednym z kierunków, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy, o specjalności przygotowującej do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy.

 1. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest spełnianie wymagań określonych w ust. 1 pkt 1–3. § 10.
  Bloki-tematyczne-specjalizacja

  Absolwenci szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończenia szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia, które jest jednym z warunków przystąpienia do egzaminu przed Centralną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

  Czas trwania: 252 godziny

  Opłaty: 3.300 zł

  Termin przyjmowania dokumentów: do 01.11.2022 r.

  WYMAGANE DOKUMENTY do rekrutacji:

  1.       Podanie specjalizacja II stopnia (otwórz)

  2.       Oświadczenie RODO (otwórz)

  3.       Odpis dokumentu o posiadanym wykształceniu lub kopię dyplomu uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

  4.       Kserokopia dowodu osobistego,

  5.       Jedna podpisana fotografia,

  6.       Zaświadczenie z zakładu pracy o co najmniej 5 – letnim stażu w zawodzie pracownika socjalnego,

  Wszelkich informacji organizacyjnych udziela koordynator specjalizacjidr Ewelina Zdebska: ewelina.zdebska@up.krakow.pl

  Wykaz bloków tematycznych
  Specjalizacja II st.
  Podanie_specjalizacja II stopnia
  Oswiadczenie RODO

   

Archiwa