Przejdź do treści

Sylwetka absolwenta

PRACA SOCJALNA – STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

SYLWETKA ABSOLWENTA

absolwent studiów pierwszego stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku PRACA SOCJALNA jest:

wyposażony jest w WIEDZĘ filozoficzną, socjologiczną i pedagogiczną pozwalającą poznać istotę ludzką i procesy społeczne, a także wiedzę przyrodniczą i psychologiczną dającą podstawy zrozumienia systemu człowiek – środowisko oraz umożliwiającą zrozumienie procesów zachodzących w organizmie człowieka gwarantujących jego dobre funkcjonowanie biologiczne, psychiczne i społeczne. Posiada wiedzę ekonomiczną i prawną umożliwiającą zrozumienie mechanizmów rzutujących na system podziału i działalności służb społecznych oraz ich formalno-prawnego instrumentarium jak również wiedzę umożliwiającą poznanie funkcjonowania mikrośrodowiska – gospodarstwa domowego, w którym odbywa się zaspokajanie potrzeb jednostki i rodziny.

Dysponuje UMIEJĘTNOŚCIAMI do realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym: dokonuje diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup (w tym grup ryzyka) i społeczności lokalnych; stosuje metody, techniki i środki interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów w obszarach rzeczywistości społecznej,
w których wymagana jest profesjonalna pomoc.

Cechuje się KOMPETENCJAMI SPOŁECZNYMI w zakresie przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem, pobudza samozaradność indywidualną u osób, rodzin, grup i środowisk społecznych oraz inicjuje nowe formy pomocy osobom, rodzinom oraz instytucjom.

Absolwent w zależności od ukończonej specjalności, posiada przygotowanie teoretyczne
i praktyczne do pełnienia roli zawodowej:

  • specjalność organizator pomocy instytucjonalnej – pracownika socjalnego ukierunkowanego na realizację zadań w publicznych i niepublicznych instytucjach pomocy społecznej.
  • specjalność asystent rodziny – pracownika socjalnego ukierunkowanego na wsparcie rodzin prawidłowo funkcjonujących oraz pomoc rodzinom dysfunkcyjnym.

Absolwent ponadto zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Niezależnie od ukończonej specjalności ma opanowane podstawy informatyki oraz umiejętność wykorzystania komputera w kreowaniu
i prowadzeniu działań społecznych.

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy w: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także do pracy w: jednostkach związanych ze wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, jednostkach organizacyjnych ds. zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, jednostkach integracji społecznej, ośrodkach wsparcia, placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, zakładach karnych, ośrodkach dla uchodźców, szpitalach i innych instytucjach systemu ochrony zdrowia realizujących zadania pomocy społecznej oraz w organizacjach rządowych i pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem patologiom społecznym.

 

PRACA SOCJALNA – STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

SYLWETKA ABSOLWENTA

absolwent studiów drugiego stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku PRACA SOCJALNA:

 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu polityki społecznej obejmującą różne przestrzenie aktywności ludzkiej, dysponuje rozszerzoną terminologią, teoriami i metodologią, ułatwiającą rozumienie procesów społecznych związanych
z funkcjonowaniem różnych środowisk objętych pracą socjalną. Absolwent dysponuje rzetelną i pogłębioną wiedzą prowadzącą do specjalizacji w zakresie wielokierunkowych działań pomocowych, profilaktycznych czy resocjalizacyjnych, odnoszących się do beneficjentów pomocy i integracji społecznej. Absolwent potrafi planować, realizować
i ewaluować projekty socjalne w różnych instytucjach pomocy i integracji społecznej wykorzystując do tego warsztat diagnostyczny, poznane metody analizowania i scalania informacji badawczych, potrafi zastosować narzędzia ewaluacyjne i wykorzystać praktycznie ich efekty. Posiada umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej, w tym kierowanie zespołami zadaniowymi. Potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin humanistycznych medycznych i społecznych. Dostrzega i rozwiązuje problemy pojawiające się w ekosystemie pomocy społecznej w wymiarze jednostkowym, grupowym i społecznym. Absolwent charakteryzuje się umiejętnością identyfikowania problemów społecznych, gotowością do komunikowania się i współpracy z otoczeniem; utożsamia się z wartościami, celami
i zadaniami związanymi z wielokierunkowością działań w obszarze pomocy społecznej.
W sposób odpowiedzialny i zgodnie z etyką zawodową podejmuje wyzwania pojawiające się w pracy zawodowej; potrafi korzystać z dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
i świata, przejawia w tym zakresie postawę twórczą. Jest przygotowany do pracy
w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej typu: ośrodek pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, regionalny ośrodek polityki społecznej i domy pomocy społecznej oraz w instytucjach integracji społecznej, w jednostkach administracji rządowej
i samorządowej właściwych w sprawach pomocy społecznej, w podmiotach realizujących zadania z obszaru zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w szpitalach, zakładach karnych, w których wykonywane są zadania związane z pomocą społeczną, w podmiotach realizujących zadania wskazane w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w organizacjach pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji.

Celem studiów jest przygotowanie:

  • absolwenta kierunku praca socjalna, studiów drugiego stopnia, specjalność: praca socjalna z dzieckiem i rodziną wieloproblemową do organizowania i koordynowania działań pomocowych na rzecz rodziny, wspierania, asystowania w rozwiązywaniu problemów oraz poradnictwa i terapii rodzin;
  • absolwenta kierunku praca socjalna, studiów drugiego stopnia, specjalność: praca socjalna z osobą starszą i niepełnosprawną do organizowania i koordynowania działań pomocowych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, wsparcia i towarzyszenia
    w rozwiązywaniu problemów oraz organizowaniu opieki środowiskowej i stacjonarnej.
  • absolwenta kierunku praca socjalna, studiów drugiego stopnia, specjalność: koordynator pomocy postpenitencjarnej do planowania i koordynowania pomocy na rzecz osadzonych wychodzących na wolność i ich rodzin oraz do współdziałania ze służbą więzienną, kuratorską i Urzędami Pracy.
  • absolwenta kierunku praca socjalna, studiów drugiego stopnia, specjalność: organizator usług społecznych do pracy w centrach usług społecznych, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej typu ośrodek pomocy społecznej (Klub Integracji Społecznej, Dział Koordynacji Pracy Filii), regionalny ośrodek polityki społecznej i domy pomocy społecznej (aktywizacja osób przewlekle psychicznie chorych).

 

ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCH – STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów I stopnia na kierunku zarządzanie w służbach społecznych:

dysponuje wiedzą filozoficzną, socjologiczną, pedagogiczno-społeczną, prawną pozwalającą na zrozumienie i analizę poznawczą procesów zasad rządzących funkcjonowaniem instytucji szeroko rozumianych służb społecznych, w oparciu na ich podstawach aksjologicznych, historycznych, prawnych i funkcjonalnych. Dysponuje wiedzą ekonomiczną i administracyjną umożliwiającą zrozumienie mechanizmów implikujących system podziału operacyjnego
i działalności służb społecznych oraz ich kompetencji i zadań. Ma wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie potrzeb społecznych jednostek i grup, opartą na rozpoznanych społeczno-pedagogicznych podstawach. Absolwent jest także wyposażony w rzetelną wiedzą z zakresu metodologii nauk społecznych oraz  zasad i norm postępowania badawczego.

Dysponuje umiejętnościami do realizacji zadań stawianych przed pracownikiem jednostek służb społecznych: dokonuje prawidłowej oceny ryzyk i zachowań społecznych dla jednostek
i grup, dopasowując do nich właściwe rozwiązania prawne i instytucjonalne, wykorzystuje kompetencje administracyjne w prowadzeniu postępowań administracyjnych; dokonuje ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów w obszarach rzeczywistości społecznej, w których wymagana jest profesjonalna pomoc. Ma umiejętności managerskie i zarządcze do kierowania zespołem profesjonalistów i jednostkami organizacyjnymi. Dysponuje umiejętnościami rozwiązywania sporów; potrafi współpracować z trudnym klientem służb społecznych.

Cechuje się kompetencjami społecznymi w zakresie współpracy z klientami służb społecznych, a tym szczególne osobami niesamodzielnymi, nieporadnymi społecznie; kreuje zdolności interakcyjne między członkami zespołu pracowniczego; cechuje się zdolnością i wrażliwością do oceny sytuacji społecznej, ekonomicznej i życiowej jednostek i grup.

Absolwent ponadto zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy; niezależnie od specjalności ma opanowane podstawy informatyki oraz umiejętność wykorzystania komputera w kreowaniu i prowadzeniu działań społecznych.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy w: organach administracji rządowej
i samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek administracji świadczącej, tj.: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także jednostkach wykonujących administracyjne zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych ochrony zdrowia (ZUS, KRUS, NFZ). Ponadto, absolwent ma kwalifikacje pozwalające na pracę w we wszystkich jednostkach ochrony zdrowia publicznych i prywatnych,
z zakresie obsługi administracyjnej i formalnej. Może podejmować pracę doradczą w instytucjach świadczących kompleksowe wsparcie na rzecz osób nieporadnych i niesamodzielnych. Jest przygotowany do podjęcia pracy w organizacjach pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Archiwa