Przejdź do treści

Wykładowcy

W Instytucie Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego pracuje wykwalifikowana kadra naukowa. Pracownicy Instytutu prowadzą badania naukowe oraz publikują prace z zakresu pedagogiki społecznej, pedagogiki pracy, rynku pracy, pracy socjalnej, gerontologii, pomocy i integracji społecznej, rodzinnej opieki zastępczej nad dzieckiem, działań instytucjonalnych wokół problemów i kwestii społecznych oraz edukacji.

DR HAB. DARIUSZ ADAMCZYK, PROF. UP

Doktor habilitowany. Był profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kierownikiem Zakładu Wychowania Integralnego i Rewalidacji na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym tegoż Uniwersytetu oraz Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Otrzymał Medal Srebrny za Długoletnią Służbę – postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2011 roku; Medal Komisji Edukacji Narodowej – za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (nadany przez Ministra Edukacji Narodowej dnia 20 lipca 2018 roku); dwukrotnie od Rektora otrzymał Nagrodę Indywidualną II Stopnia za wyróżniające osiągnięcia naukowe. Posiada dorobek naukowy z zakresu pedagogiki, filozofii, pracy socjalnej. Zainteresowania badawcze dotyczą szeroko rozumianego wychowania, personalizmu, edukacji religijnej. Autor licznych artykułów naukowych dotyczących teologicznych i filozoficznych podstaw wychowania, etyki, pedagogiki i pedagogiki religijnej oraz problematyki społecznej.

DR HAB. KRZYSZTOF GURBA, PROF. UP

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Gerontologii Społecznej Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym oraz doktoranckich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jego główne zainteresowania naukowe to: filozofia umysłu, sztuczna inteligencja, nowe media, gatunki dziennikarskie, e-learning.

Dziennikarz i nauczyciel dziennikarstwa. Członek Rady Programowej TVP Kraków. Prezes Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Prezes stowarzyszenia Instytut Badań nad Cywilizacjami. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Członek Komitetów Naukowych GUIDE Association i Global Communication Association.

DR HAB. MAREK KLIMEK, PROF. UP

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (magister socjologii w 2000r., doktor socjologii w 2005 roku). Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014). Ukończył studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej (UMCS w Lublinie, 2008r.). Przez wiele lat związany z Wydziałem Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (adiunkt, kierownik Katedry Mikrostruktur Społecznych). Obecnie profesor nadzwyczajny w Instytucie Spraw Społecznych i Zdrowia Pubvlicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Autor kilkudziesięciu publikacji (monografie, artykuły) głównie z zakresu samorządu terytorialnego, socjologii, politologii, polityki społecznej i pomocy społecznej. Organizator 10 konferencji naukowych. Wieloletni dyrektor jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powiatu kraśnickiego (DPS, PCPR). Aktywnie współpracuje z III sektorem. Zainicjował powstanie kilku organizacji pozarządowych. Koordynator opracowania wielu programów strategicznych w obszarze pomocy społecznej.

DR HAB. JÓZEF MŁYŃSKI, PROF. UP

Doktorat z socjologii ogólnej uzyskał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; habilitację na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie w dziedzinie nauk społecznych (nauki o polityce w zakresie polityki społecznej). Koordynator Studium Poradnictwa Rodzinnego Pomagam Sobie – Pomagam Innym dla Polonii Europy Zachodniej. Pracownik Poradni Specjalistycznej ARKA i Telefonu Zaufania w Tarnowie. Członek Polskiego Stowarzyszenia Familiologów, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (Socjologia Migracji), Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej o/Kraków, oraz Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej w Gdańsku. W 2018 i 2019 roku otrzymał nagrodę „Belfra Roku” w kategorii „Wykładowca” na Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Odznaczony srebrnym i złotym medalem w kategorii „polityka społeczna” za zasługi dla Pożarnictwa. Aktywność naukowo-dydaktyczna lokuje się w następujących obszarach badawczych: polityka społeczna: praca socjalna, bezpieczeństwo socjalne, pomoc społeczna, gerontologia), socjologia (rodzina, migracja poradnictwo rodzinne). Autor wielu monografii autorskich, współautorskich i redakcyjnych oraz ponad 100 artykułów opublikowanych w języku polskim, niemieckim i angielskim w czasopismach polskich i zagranicznych.

Uczestnictwo w projektach i grantach naukowych:

Projekt międzynarodowy: Vybrané faktory prorodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí, realizowany w latach 2013-2019.

Projekt zagraniczny – badawczy pt. W stronę rodziny – teoria i praktyka przy współpracy z Konsulatem Generalnym w Hamburgu KGH – Niemcy/ 2014.

Projekt zagraniczny – badawczy: Studium Rodzinne. Pomagamy Polskim Rodzinom w Niemczech – Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Języka, Kultury i Tradycji Polskiej w Niemczech. 2013-2016.

Projekt „Family balance coaching – psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu między życiem zawodowym i rodzinnym nr projektu: POWR.04.03.00-00-W281/1.

Projekt: Edukacja na rzecz rodzin polonijnych – Akademia Liderów Polonijnych 2017-2018r. Projekt nr 425Z/2018.

Vedeckí projekt – Q Europe – quality management systems and impact measuring in providing LTC- Number of the Grant Agreement: 2017-1-CZ01-KA204-035566 – 2019

Projekt:  EDU MOBILE – mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W341/16 (projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca – wydziałowy koordynator projektu w latach 2018-2020).

Miniatura 3 – grant NCN – Rodzina Polska na Emigracji w Niemczech. Badania Pilotażowe- Nr. 2019/03/X/HS6/00126.

DR HAB. NORBERT G. PIKUŁA, PROF. UP

Profesor nadzwyczajny, Dyrektor Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego, Kierownik Katedry Gerontologii Społecznej i Pedagogiki Pracy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Senator w kadencji władz 2016-2020.
Doktor Honoris Causa Tiraspol State University, Kiszyniów, Mołdawia (2017).

Prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej o/Kraków, Członek Prezydium Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, członek Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Pedagogicznym Polskiej Akademii Nauk, National Initiative for the Care of the Elderly, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (2019). Doktor habilitowany nauk społecznych z zakresu pracy socjalnej, Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, Słowacja (2011).

Redaktor naczelny „Labor et Educatio”.

Stypendysta Rządu Kanadyjskiego. Odbył specjalistyczne staże kliniczne i naukowe w Uniwersytetach w Ottawie i Toronto. Obszar badań naukowych związany jest głównie z edukacją całożyciową, jakością życia osób starszych, funkcjonowaniem osób starszych w świecie permanentnej zmiany oraz pracą i karierą zawodową osób starszych. Autor wielu publikacji z zakresu pedagogiki pracy i gerontologii społecznej.
Projekty naukowe:
– współpraca naukowa w ramach projektu „Regeneracja uszkodzeń́ niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” „CIRCULATE”
Strategmed 2/265761/10/NCBR/2015.
– kierownik naukowy projektu: Unheard Voices: Developing the East
Central European Network for the Prevention of Elder Abuse, finansowanego przez European Association of Schools of Social Work. Nr DNPBiE.6120-90/14 (Projekt zakończony).
Odznaczenia:
-Brązowy Krzyż Zasługi (2016).
-Medal Komisji Edukacji Narodowej (2015).
-Brązowa Odznaka „Zasłużony dla sportu” przyznana przez Ministra Sportu i Turystyki za promowanie aktywności sportowej wobec osób starszych (2015)
-Odznaka „Honoris Gratia” –odznaczenie przyznawane przez prezydenta Krakowa osobom zasłużonym dla Miasta (2018).

DR HAB. KATARZYNA POTYRAŁA prof. UP

katarzyna.potyrala@up.krakow.pl 

ORCID: 0000-0001-9926-0803 

 Pedagog (habilitacja w 2007 roku na Université de Bourgogne w Dijon, Francja), biolog; specjalizuje się w dydaktyce i mediach edukacyjnych, prowadzi badania nad synergią nowych mediów i dydaktyki, bezpieczeństwem cyfrowym, kształceniem nauczycieli, edukacją dla zrównoważonego rozwoju i edukacją zdrowotną, kompetencjami kulturowymi nauczycieli i uczniów oraz sposobami dydaktycznej transformacji wiedzy na różne poziomy kształcenia. Prowadzi badania na temat roli mediów w kształtowaniu kultury naukowej i alfabetyzmu partycypacji społeczeństwa opartego na wiedzy oraz w zakresie pedagogiki zmiany. 

Od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem Burgundzkim w Dijon (Francja), gdzie jest członkiem zespołu badawczego CIMEOS (Communications, Médiations, Organisations, Savoirs) Laboratoire en Sciences de l’Information et de la Communication oraz naukowcami z ośrodków badawczych na całym świecie. Współpracuje ze  Stowarzyszeniem ProHarmonia (wolontariat).  

W pracy ze studentami wykorzystuje autorskie opracowania monograficzne oraz nowoczesne strategie i metody kształcenia (debata, teatr naukowy, narzędzia technologii informacyjnej). 

 Kierownik, koordynator, lider, ekspert i uczestnik ponad 20 projektów, kierownik projektu „Animacja kultury przyrodniczej” (NCBiR), dwukrotnie kierownik projektu „granty na granty” (MNiSW), uczestnik projektu Wyszehradzkiego („Social media and trust building”), projektu SELI („Smart Ecosystem for Learning and Inclusion”, NCBiR), SPUB (Specjalne urządzenie badawcze, MNiSW), od 2022 – koordynator projektu DREAM („Distance & Remote Education to Achieve More”, Erasmus+) i VALIDE (Democratic Values in Education, Erasmus+). Koordynator Małopolskiej Chmury Edukacyjnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w latach 2016-2020. 

Ponadto: 

  • Członek Komisji Nauk Pedagogicznych, Polskiej Akademii Nauk, oddział w Krakowie, członek Komisji ds. nagród, patronatów i konkursów Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN 
  • Od 2008 – akt. ekspert MEiN ds podręczników szkolnych,  
  • 2008-2011: członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej,  
  • 2012-akt. ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej,  
  • 2018-akt. ekspert Komisji Europejskiej w Brukseli ds. Horyzont 2020, Horyzont Europa,  
  • członek Sekcji Dydaktyki Biologii Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych,  
  • członek międzynarodowych Towarzystw Naukowych (m.in. Société Française des Sciences de l’Information et de la Communication oraz IOSTE – reprezentant Europy Centralnej i Wschodniej),  
  • Członek Rad Programowych i recenzent wielu  czasopism o zasięgu międzynarodowym (m.in. WAJES-BAED, TUSED, European Journal of Health and Biology Education, Education and Science), 
  • redaktor naczelny dwóch punktowanych czasopism z listy MEiN: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia (40p) oraz Edukacja Biologiczna i Środowiskowa (20 p) 

Wypromowała 8 doktorów i wielu magistrantów i licencjatów. Jest recenzentem w przewodach doktorskich i habilitacyjnych w Polsce i we Francji. 

W 2021 roku otrzymała Medal Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. 

Autorka ponad 200 publikacji naukowych w języku polskim, angielskim i francuskim. Publikacje: https://tiny.pl/tknh3

DR HAB. OLENA KOVALENKO 

ORCID: 0000-0001-5395-2329 

Doktor habilitowany nauk psychologicznych, profesor. Byłam głównym pracownikiem naukowym wydziału andragogiki Instytutu Edukacji Pedagogicznej i Edukacji Dorosłych Narodowej im. Iwana Zjazjuna Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, profesorem na wydziale psychologii Połtawskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. V.H. Korolenko (Ukrania).  

Jej obecne zainteresowania badawcze dotyczą psychologii komunikacji interpersonalnej, psychologii osób późnej dorosłości, wsparcia psychologicznego osób starszych. Była kierownikiem naukowym projektu „Wsparcie psychologiczne osób starszych podczas kwarantanny”. Projekt ten zwyciężył w konkursie Nauka o bezpieczeństwie człowieka i społeczeństwie ogłoszonym przez Narodową Fundację Badawczą Ukrainy. Projekt był realizowany w latach 2020-2021. 

Jest członkiem rad redakcyjnych czasopism Ukrainy «Osvita doroslykh» [„Kształcenie dorosłych”], Psykholohiia i osobystist» [„Psychologia i Osobowość”], Visnyk Kafedry YuNESKO «Neperervna profesiina osvita XXI stolittia»» [„Biuletyn Wydziału UNESCO „Ustawiana edukacja zawodowa XXI wieku”]. Jest ekspertem programów edukacyjnych Narodowej Agencji Oceny Jakości Szkolnictwa Wyższego na Ukrainie (specjalność 053 Psychologia).

DR HAB. BEATA ZIĘBIŃSKA, PROF. UP

beata.ziebinska@up.krakow.pl

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji (Uniwersytet Warszawski 2020).  W życiu zawodowym, ściśle związanym z polityką społeczną łączy sferę nauki i praktyki. Jest profesorem w Instytucie Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.  Dotychczas współpracowała jako  wykładowca z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z Małopolską Wyższą Szkołą im. J. Dietla w Krakowie, w której pełniła funkcję zastępcy Kierownika Katedry Nauk o Wychowaniu. Od ponad  dwudziestu lat związana jest zawodowo z Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu, obecnie z Sekcją Rozwoju i Strategii. Ukończyła II stopień specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego – ukierunkowanej  na pracę z osobami mającymi problemy z uzależnieniami  oraz specjalizację z zakresu organizacji i zarządzania w pomocy społecznej. Tematyka jej publikacji naukowych dotyczy społeczno-politycznych aspektów życia ludzi starszych w Europie, przeobrażeń systemu pomocy społecznej w Polsce, uniwersytetów trzeciego wieku oraz historii polityki społecznej.  Jest autorką książek : Uniwersytety trzeciego wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych (Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2010) oraz Polityczne, społeczno-demograficzne i zdrowotne uwarunkowania opieki nad ludźmi starszymi. Studium porównawcze wybranych państw Europy Północnej i Południowej (Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2019).   Wystąpiła na kilkudziesięciu konferencjach w kraju i za granicą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, a także  członkiem Rady Programowej Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

DR MAREK BANACH

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Instytucie Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instruktor harcerski, instruktor-choreograf. Ukończył szereg szkoleń m. in. z zakresu prowadzenia i organizowania rodzinnych form opieki, pracy z seniorami, pracy dzieckiem z Alkoholowym Zespołem Płodu. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów i kwestii społecznych, profilaktyki, resocjalizacji i kultury, a w szczególności kultury ludowej. Jest autorem wielu opracowań i artykułów z tego zakresu. Jest także współautorem programów i kursów szkoleniowych z zakresu resocjalizacji, opieki nad dzieckiem oraz asystenta rodziny. Współpracuje z różnymi instytucjami edukacyjnym i opiekuńczymi (IB Centrum Kraków, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Targu, Małopolskim Centrum Edukacji w Rabce, Stowarzyszeniem Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia”). Od 1999 roku jest Prezesem Towarzystwa Asystentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

DR SYLWESTER BĘBAS

Sylwester Bębas doktor nauk społecznych, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta, pedagog, doradca rodzinny, specjalista w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji, specjalista w zakresie zarządzania i organizacji pomocy społecznej, specjalista w zakresie zarządzania oświatą, trener kompetencji społecznych, medialnych, i wychowawczych, publicysta, dydaktyk. W latach 2010-2013 dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, w latach 2013-2015 rektor w Wyższej Szkole Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim. W latach 2013-2015 członek Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, w latach 2010-2015 członek zespołu redakcyjnego Gazety Radomskiej. W latach 2012-2013 odbył starze naukowe w Universitat de les Illes Balears w Hiszpanii, Utenos Kolegija na Litwie. O 2015 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ekspert w programie telewizyjnym Ocaleni TVP, autor audycji radiowych nt. rozwoju osobistego, uzależnień, psychoterapii. Organizator kilkunastu konferencji naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych. Wyniki badań prezentował na kilkudziesięciu konferencjach w kraju i zagranicą. Pomysłodawca i założyciel Radomskiej Akademii Rozwiązywania Problemów Wychowawczych. Autor i kierownik wielu programów badawczych i edukacyjnych, polskich i zagranicznych. Autor i współautor ponad stu prac naukowych w tym dwudziestu kilku książek, kilkunastu recenzji naukowych, kilkunastu prac naukowych w języku angielskim i rosyjskim opublikowanych w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Słowacji i Litwie, kilkunastu haseł w słownikach. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się: psychoterapia psychodynamiczna, psychoterapia rodzin, problematyka rodziny, uzależnień w tym szczególnie uzależnienia związane ze światem wirtualnym

DR KATARZYNA BIAŁOŻYT-WIELONEK

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, sekretarz naukowy Wydziału Pedagogiki i Psychologii, adiunkt w Katedrze Gerontologii Społecznej Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki edukacji całożyciowej, aktywności edukacyjnej osób starszych, sytuacji społecznej seniorów oraz różnych form aktywizujących osoby starsze. Autorka kilkunastu publikacji z tego obszaru. Od 2013 roku sekretarz czasopisma naukowego „Labor et Educatio” oraz sekretarz serii wydawniczej Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ( lata 2013-2015). Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012). Koordynator Koła Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (2017-2020), polski przedstawiciel w Doctoral and Early Career Network –World Education Resarch Association (2017-2020),  członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, opiekun Koła Naukowego Wolontariatu działającego przy Katedrze Gerontologii Społecznej w Instytucie Spraw Społecznych (2015-2020).

DR KRZYSZTOF CHACZKO

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt oraz zastępca dyrektora Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wiceprezes Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w Krakowie. Zajmuje się zagadnieniami rozwoju i funkcjonowania pomocy społecznej, aspektami porównawczymi funkcjonowania państwa bezpieczeństwa socjalnego (welfare state) w Izraelu i Polsce oraz mniejszościami narodowymi i etnicznymi. Ostatnio wydał: „Organizacja pomocy społecznej w Polsce 1918-2018. Podręcznik akademicki” (Scholar, Warszawa 2018) (wraz z Mikołajem Brenkiem oraz Rafałem Pląskiem) oraz „Demokracja izraelska” (PWN, Warszawa 2018) (wraz z Arturem Skorkiem oraz Łukaszem T. Sroką).

DR KATARZYNA GUCWA-PORĘBSKA

Numer ORCID:

0000-0003-0040-4526

dr Katarzyna Gucwa- Porębska, doktor nauk społecznych w dziedzinie Socjologia. Pedagog opiekuńczo- wychowawczy. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Adiunkt w Instytucie Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.  Biegły Sądowy w dziedzinie Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza (specjalizacja: kryzysy i dysfunkcje w obszarze funkcjonowania rodziny. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia „Towarzystwo Pomocy Postpenitencjarnej Druga Szansa”, Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Członek Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, Członek Stowarzyszenia „Piękne Anioły”.

 Aktywnie współpracuje z   Fundacją Sustinae, prowadząc warsztaty aktywizacji zawodowej  dla osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od wielu lat  współpracuje z Sądem Okręgowym w Krakowie, Służbą Kuratorską, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, a także jednostkami penitencjarnymi i placówkami opiekuńczo- wychowawczymi prowadząc zajęcia praktyczne, prelekcje i warsztaty dla beneficjentów.

Autorka ponad 20  artykułów naukowych i trzech monografii autorskich.  Zainteresowania naukowo – badawcze dotyczą procesu reintegracji społecznej osadzonych i ich rodzin, pomocy postpenitencjarnej i probacji. Równoległym obszarem zainteresowań są zagadnienia dysfunkcji w obszarze funkcjonowania rodziny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawisko przemocy w rodzinie, zachowań destrukcyjnych, odwrócenia ról – parentyfikacji   oraz oddziaływań interwencyjnych- kryzysowych.

DR KATARZYNA JAGIELSKA

doktor nauk fizycznych (2009), doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (2019). Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk. Ukończyła studia podyplomowe „Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne” (tytuł pracy: Multifraktalny model stóp zwrotu na GPW w Warszawie), „Zarządzanie oświatą” oraz „Trendwatching and Future Studies”; certyfikowany tutor, dyplomowany coach;

współwykonawca w projektach naukowych finansowanych m.in. z NCN, the European Association School of Social Work (EASSW), NCBiR, the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF); członek zespołu w projektach: „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” oraz „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” finansowanych z MNiSW, współautorka i koordynatorka projektu: „Starzejmy się w dobrym stylu” finansowanego ze środków programu rządowego ASOS; od 2016 członek komitetu programowego European Conference for Social Work Research (od 2016); ekspert Komisji Europejskiej w programie Horyzont 2020, recenzent w czasopismach: Sustainability (ISSN 2071-1050), Education Sciences (ISSN 2227-7102), HERJ Hungarian Educational Research Journal (ISSN: 2064-2199), członek zespołu redakcyjnego IDE-Online Journal (International Dialogues on Education: Past and Present) (ISSN 2198-5944); przewodnicząca Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (2020-2023), członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (2020-2023); członek zespołu Laboratorium Mikro procesów Edukacji (LME), Współautorka 2 monografii naukowych, współredaktorka 5 zagranicznych i 11 krajowych naukowych monografii wieloautorskich. Ponadto jest autorką artykułów opublikowanych w monografiach wieloautorskich oraz w recenzowanych czasopismach naukowych z listy MEiN.

Od wielu lat współpracuje z naukowcami m.in. z Niemiec, Albanii, Litwy, Włoch oraz Radą Krakowskich Seniorów, Stowarzyszeniem MANKO, Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II oraz Katolickim Centrum Edukacyjnym CARITAS Archidiecezji Krakowskiej.

Specjalizuje się w pedeutologii i pedagogice społecznej. Zainteresowania badawcze: jakość życia emerytowanych nauczycieli, kompetencje pedagogiczne nauczycieli na starcie, nierówności społeczne i edukacyjne, kariery zawodowe młodych dorosłych, wykluczenie społeczne, awans społeczno-zawodowy.

DR ANDRZEJ KOBIAŁKA

Adiunkt, pok.208

e-mail. andrzej.kobialka@up.krakow.pl

Doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prowadzi badania
z zakresu bezpieczeństwa społecznego, zagrożeń w środowiskach lokalnych, profilaktyki społecznej oraz świadomości problematyki społecznej świata realnego i wirtualnego.

Pełni również ważne funkcje społeczne tj. jest kuratorem społecznym, członkiem Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz certyfikowanym przez PARPA specjalistą d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w lokalnych środowiskach. Jako profilaktyk, pedagog, trener pracuje nadto z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Jest certyfikowanym realizatorem rekomendowanych programów profilaktycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Aktywnie uczestniczył jako członek w Zespole Projektowym Centrum Usług Społecznych, którego zadaniem było koordynowanie, dokumentowanie i nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją projektu ,,Centrum Usług Społecznych w Myślenicach”.  W roku 2020 był członkiem/ekspertem grupy roboczej ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Internecie w Ministerstwie Cyfryzacji w Warszawie. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Warszawie.

W roku 2020 odznaczony Medalem Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

DR JÓZEFA MATEJEK

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ukończyła szkolenia z zakresu rodzinnej opieki zastępczej i programów wspierania rodziny oraz pracy z dzieckiem i rodziną. Jej zainteresowania naukowe związane są z rodzinną opieką zastępczą nad dzieckiem, pracą socjalną oraz działaniem instytucjonalnym wokół problemów i kwestii społecznych, jest także autorem publikacji z tego zakresu, bierze aktywny udział w konferencjach zagranicznych, krajowych-międzynarodowych oraz środowiskowych, współpracuje z  instytucjami  o charakterze opiekuńczym i społecznym. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Animatorów Społeczności Lokalnej, członek Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, a także Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Członek rady redakcji czasopisma naukowego „Labor et Educatio”.

DR ANNA MIRCZAK

Doktor nauk medycznych; adiunkt w Katedrze Gerontologii społecznej, Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Brała udział w międzynarodowym projekcie CHANGE (Care of Health Advertising New Goals for Elderly People) dotyczącym promowania zdrowego stylu życia wśród osób starszych. Członkini Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (oddział w Krakowie). Jej główne zainteresowania naukowe to: nierówności w zdrowiu i chorobie oraz zdrowotne i psychospołeczne konsekwencje starzenia się człowieka ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych zamieszkujących obszary wiejskie. Autorka publikacji z zakresu socjologii medycyny, gerontologii i pracy socjalnej.

DR KARINA ROŻEK

Absolwentka kierunku fizjoterapia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W 2016 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii, a w 2019 roku tytuł doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Doświadczenie zawodowe zdobyła w placówkach klinicznych i szpitalnych. Uczestniczka wielu kursów specjalistycznych m.in.: Kurs: „ PNF w ortopedii/kurs kliniczny”, Kurs: „Skolioza w aspekcie neurokinezjologicznym”,  Kurs: „Koncepcja terapii manualnej wg Plaatsmana”, Kurs „ PNF i skoliozy”, Kurs „Opieka geriatryczna”, Kurs SpineCor Method Physiotherapy Training. Od początku pracy jako fizjoterapeuta uczestniczy w badaniach naukowych – w dziedzinie ortopedii i rehabilitacji , w wielu konferencjach, sympozjach m.in. Zjazdy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Międzynarodowe Dni Rehabilitacji. Autorka i współautorka publikacji z dziedziny ortopedii i rehabilitacji w tym w „Journal of Clinical Medicine”, „Ortopedii , traumatologii i rehabilitacji”, „Journal of Novel Physiotherapies”.

DR DOMINIKA SOZAŃSKA

Ukończyła studia socjologiczne w 2001 w Instytucie Socjologii UJ. W tym samym roku podjęła studia doktoranckie również w IS UJ. W roku 2007 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy „Chrześcijańska demokracja w Polsce. Przyczyny słabości i szanse rozwoju”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Hieronima Kubiaka. Zainteresowania naukowe dr Sozańskiej obejmują katolicką naukę społeczną, polskie i zagraniczne partie polityczne ze szczególnym uwzględnieniem socjaldemokracji i chadecji oraz związki doktryn politycznych z modelami polityki społecznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Etycznego Jej hobby to życie i twórczość JRR Tolkiena, turystyka górska oraz fotografia.

DR AGNIESZKA TAJAK-BOBEK

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym UJ. Asystent w Katedrze Gerontologii Społecznej i Pedagogiki Pracy Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Organizator akcji profilaktycznych, warsztatów i szkoleń. Współautor gry profilaktycznej dla dzieci i młodzieży. Założyciel ogólnopolskiego czasopisma studenckiego  o charakterze popularno-naukowym, sekretarz i organizator konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Główne zainteresowania badawcze: profilaktyka, pedagogika resocjalizacyjna, problematyka podejmowania decyzji i spostrzegania ryzyka, terapia poznawczo-behawioralna, trening zastępowania agresji, arteterapia, psychoterapia, zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, badania jakościowo-ilościowe.

DR EWELINA ZDEBSKA

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zajmuje się metodyką pracy socjalnej, problemami i kwestiami społecznymi, rodziną oraz jej problemami, pracą socjalną w opiece hospicyjnej i wyręczającej nad dziećmi. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Animatorów Społeczności Lokalnej. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN oraz sekretarz Regionalnego Oddziału w Krakowie Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Były członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Labor et Educatio” w latach 2013-2015 oraz czasopisma „Homo et Societas”. Autorka publikacji z zakresu pracy socjalnej, problemów społecznych, starości, rodziny oraz opieki hospicyjnej i wyręczającej nad dziećmi. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z problemami społecznymi, pomocą społeczną, pracą socjalną, funkcjonowaniem domów pomocy społecznej w Polsce, starością oraz pracą socjalną w opiece hospicyjnej i wyręczającej nad dziećmi. Jest sekretarzem Rady Naukowej Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie oraz od 2014 roku jest członkiem Rady Naukowej All-Ukrainians Association od Palliative and Hospice Care. Ekspert Zespołu ds. Modelu w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

MGR WOJCIECH GLAC

Magister prawa, politologii i stosunków międzynarodowych; asystent w Instytucie Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w dyscyplinie naukowej prawo; uczestnik studiów doktoranckich w zakresie nauk o polityce Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; współpracownik organizacji pozarządowych zajmujących się opieką hospicyjną nad dziećmi, poradnictwem prawnym i interwencją kryzysową; organizator i koordynator kampanii społecznych, happeningów i wydarzeń charytatywnych; wieloletni koordynator dużych grup wolontariuszy; koordynator Polsko-Ukraińskiego Forum Opieki Paliatywnej nad Dziećmi; zainteresowania naukowe: prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawo pomocy społecznej i ubezpieczeń społecznych, prawo III sektora a także, opieka hospicyjna i wyręczająca nad dziećmi, PR w III sektorze, marketing społeczny, poradnictwo społeczne i prawne, interwencja kryzysowa i poradnictwo w sytuacjach nagłej straty.

MGR MARCIN GROBELAK

Mgr inż. Marcin Grobelak ur. 1986r. w Radomsku. 17 lutego 2012r. obrona pracy magisterskiej z wynikiem bdb. Członek w kole naukowym Instytutu Inżynierii Produkcji „Promotor Jakości” Częstochowa, członek w Stowarzyszaniu Menedżerów Jakości i Produkcji Częstochowa. W latach 2007-2019 kontroler skarbowy w Urzędzie Skarbowym w Częstochowie. W 2013 obroniony egzamin Państwowy na pracownika służby cywilnej. Ukończone szkolenia z zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, oraz ukończone szkolenie z przepisów prawa egzekucyjnego. W latach 2019-2020 administrator nieruchomości w Urzędzie Miasta Mikołów. W 2021 rozpoczęcie pracy w Uniwersytecie Pedagogicznym w Instytucie Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego. W 2021 dołączył do grupy w dyscyplinie ekonomia i finanse w oraz nauki o zarządzaniu i jakości w Krakowie.

 

Archiwa