Przejdź do treści

Zasady przeprowadzania i zaliczania praktyk zawodowych

Organizacja praktyk w ISSZP

PRAKTYKA W INSTYTUCIE SPRAW SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

W procesie kształcenia na kierunku PRACA SOCJALNA istotną rolę pełnią działania związane  z praktycznym przygotowaniem studentów do realizowania zadań zawodowych wynikających z roli pracownika socjalnego.

Praktyki umożliwiają również realizację badań własnych studentów, w których  analiza
i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń sprzyja konfrontowaniu nabywanej wiedzy z rzeczywistością i podejmowaniu prób ich modyfikowania.

Dobór treści kształcenia w ramach praktyk zawodowych ciągłych jest zgodny z zakładanymi dla kierunku efektami kształcenia, uwzględnia aktualny stan wiedzy (związanej z pracą socjalną), a ich zakres jest przedstawiony  w kartach kursów.

Regulamin praktyk

Szczegółowa charakterystyka praktyk prowadzonych w Instytucie Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego dostępna jest w Regulaminie Praktyk – pobierz 

Dokumenty dla studentów

Dziennik Praktyk – pobierz 

Skierowanie– do odebrania przed praktyką u Koordynatora Praktyk – pobierz 

Instrukcja – do odebrania przed praktyką u Koordynatora Praktyk

Oświadczenie studenta – pobierz

Zgoda placówki- pobierz

Dokumenty dla nauczycieli akademickich

Narzędzie do weryfikacji efektów praktyk – pobierz

Zasady przeprowadzania i zaliczania praktyk zawodowych

Praktyki zawodowe na kierunku praca socjalna realizowane są zgodnie z programem studiów w formie:

– praktyk zawodowych nieciągłych

– praktyk zawodowych ciągłych

Zgodnie z harmonogramem przygotowywanym na każdy rok akademicki.

DOKUMENTACJA PRAKTYKI:

Student odbywający praktykę zawodową ciągłą przedstawi następującą dokumentację:

  1. Dziennik praktyk.
  2. Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej.

ZALICZENIE PRAKTYKI:

Student studiów stacjonarnych po zakończonej praktyce ma obowiązek przedstawić
w/w dokumentację praktyki w terminie do dwóch tygodni od zakończenia praktyki.

Student studiów niestacjonarnych przedstawia dokumentację w terminie do dwóch tygodni od zakończenia praktyki jednak nie później niż do końca sesji egzaminacyjnej semestru,
a przypadku semestru letniego – do końca sesji poprawkowej.

Praktykę zalicza Koordynator Praktyk Zawodowych Niepedagogicznych lub
w uzasadnionych przypadkach Kierownik Praktyk Zawodowych Niepedagogicznych.

Archiwa